Luftrenare

BioClimatic luftrenare för aktiv luftrening! Vårt välbefinnande och vår hälsa är direkt beroende av vår lufts kvalitet. Med ökande miljöpåverkande belastning blir luftkvalitén sämre och sämre. I moderna, klimatreglerade och slutna, instängda lokaler, växer problemen ytterligare genom att energibesparingshänsyn många gånger får företräde framför god lufthygien. Överbelastning i form av bakterier, virus, mögelsporer, dammpartiklar och gasformiga skadliga ämnen framkallar otrevliga lukter och är ofta också den utlösande faktorn för huvudvärk, trötthet, koncentrationsproblem, allmän olust samt hud- och ögonretningar.